Vsi partnerji EIP projekta eGOZD smo se v februarju zbrali na skupnem ZOOM sestanku.
  
https://www.program-podezelja.si


https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development


V sklopu Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti (EIP-AGRI) je trenutno v Sloveniji v teku več projektov s tematskega področja
»Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave”,
katerih glavni cilj je povečanje stopnje digitalizacije v kmetijstvu in gozdarstvu na način,
da posamezni kmet ali lastnik gozda razvija in spodbuja uporabo digitalnih orodij. Med
EIP projekti v izvajanju je tudi projekt »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev
z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)«, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut
Slovenije. Med projektnimi partnerji pa je tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije.

Projekt je prejel odobrena sredstva financiranja v višini 347.222,86 EUR in se v celoti
financira iz razpisa M16.2. Začel se je s 1. 8. 2020 in bo potekal 36 mesecev (oz. do 31. 7.
2023).

Glavni cilj projekta je digitalizacija in razbremenitev birokratskih bremen kmetijskih
gospodarstev z namenom optimizacije gozdno lesnih verig ter intenziviranja
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Z uporabo inovativnih tehnologij in boljšega
razumevanja gozdno-lesne verige bomo razvili praktičen in vsakodnevno uporaben
sistem elektronskega poslovanja, ki bo za lastnike gozdov in lesnopredelovalno
industrijo zagotavljala dodano vrednost (interaktiven posestni načrt, digitalna oglasna
deska, itd.).

Partnerji v projektu so:
• Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner),
• Zavod za gozdove Slovenije,
• RACE KOGO - Razvojni center koroškega gospodarstva d. o. o.,
• Arctur d. o. o.,
• Zveza lastnikov gozdov Slovenije,
• Jure Čas - Kmetija Čas,
• Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik,
• Srečko Bricman – Kmetija Temnikar,
• Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek,
• Marjana Vošner – Kmetija Metniger,
• Agrarna skupnost Čezsoča,
• Darko Prezelj - Kmetija Pr Šoštarju,
• Janez Benedičič – Kmetija Pr Demšari.

< Nazaj

Sofinanciranje