Kupci lesa najdete aktualen katalog s pogoji lisitacije tukaj
Bitte, finden Sie den Submissionskatalog hier:
Please, find the list of logs here:
V letošnjem letu beležimo izredno močan napad smrekovega lubadarja, ki je posledica predvsem velikih količin smrekove lesne mase in ostankov, ki je v gozdovih ostala od zadnjega žledoloma. 
Omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelioracije, pedološka karta. Lastnik zemljišča lahko pridobi vse te raznovrstne podatke na http://rkg.gov.si/GERK.
Javni vpogled v podatke o nepremičninah je enostaven vpogled v podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra katastrske občine in številka parcele; za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe; za del stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe) je možno vpogledati v opisne in grafične podatke katastra stavb, zemljiškega katastra, registra nepremičnin, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in v opisne in grafične podatke registra prostorskih enot. Do podatkov o posamezni nepremičnini (parceli, stavbi oz. delu stavbe) pa je možno priti tudi preko identifikacije parcele oz. stavbe na grafičnem prikazu. Preko javnega vpogleda je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov in je brezplačen ter na voljo vsem uporabnikom na strani http://www.e-prostor.gov.si/.
Portal omogoča javno pregledovanje podatkov o gozdovih ter iskanje po vseh glavnih gozdarskih vsebinah in ureditvenih enotah. Uporabniku so poleg osnovnih podatkov o gozdovih na voljo tudi podatki o legi in značilnostih gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov, krčitvah gozdov, o zemljiščih v zaraščanju, požarno ogroženih gozdovih in gozdnih cestah. Poseben poudarek je namenjen tudi funkcijam gozdov in conaciji gozdnega prostora. Prostorski pregledovalnik je prosto dostopen vsem uporabnikom na spletnem naslovu http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/.
Spletno mesto zajema različne informacije, koristne za ljudi, ki potrebujejo ažurne podatke o ponudbah za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov, podatke o javnih naročilih in razpisih za širok nabor področij, informacije o javni dražbi vozil in podatke o cenah lesa in storitev v gozdarstvu. Razpoložljive aplikacije znotraj spletnega mesta Steza:
 • Steza nepremičnine: na tem portalu so objavljene ponudbe za prodajo zemljišč in nepremičnin, ki so zbrane iz javno dostopnih virov. Sistem omogoča učinkovit pregled in iskanje podatkov ter ponuja dodatne informacije, ki na izvornih mestih objave niso dosegljive. Sistem je prednostno usmerjen na področje prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi.
 • Steza – JANA: informacijska storitev obveščanja o javnih naročilih in razpisih. Omogoča vam izbiro javnih naročil in obveščanje o novih objavah za tista področja, ki vas zanimajo.
 • Javne dražbe vozil: dnevno sveže objave prodaje vozil na javnih dražbah izvršiteljev (sodišča, stečaji ...). Izbirate lahko med dražbami, ki bodo potekale danes, jutri, v naslednjih treh ali naslednjih sedmih dneh.
 • Cene lesa in storitev v gozdarstvu – Mobile: mobilni portal dostopen na naslovu: http://www.steza.net/m omogoča pridobitev informacij o cenah lesa na kamionski cesti, cenah poseka in spravila, kupcih lesa in izvajalcih poseka in spravila.
Dostop do zgoraj navedenih vsebin je omogočen le prijavljenim uporabnikom in sicer na naslovu: http://www.steza.net/.
MojGozd je informacijski portal, namenjen podpori gospodarjenja z gozdovi. Portal upravljata Zveza lastnikov gozdov Slovenije in SteZa, informacijske storitve in svetovanje d.o.o. Na tem portalu so objavljeni razni članki in prispevki na temo gozdarstva nasploh, splošne informacije o Zvezi lastnikov gozdov Slovenije (opis organizacije, kdo so organi Zveze, delovanje Zveze, kratka vsebina povezovanja lastnikov gozdov v Sloveniji), dostopne so tudi povezave na sorodna spletišča (izobraževalne in strokovne inštitucije, državne organizacije, Evropska unija, interesna združenja, sodni cenilci in izvedenci). Na portalu so dostopne tudi informacije o vsakoletnih dražbah lesa v Slovenj Gradcu ter podatki o cenah okroglega lesa na kamionski cesti in cenah gozdarskih storitev. Dostop do zgoraj navedenih vsebin je omogočen le prijavljenim uporabnikom in sicer na naslovu: http://www.mojgozd.net/.
Shema S4Q (Podpora za kakovost / Support for Quality) je namenjena manjšim proizvajalcem lesnih pelet in temelji na ustreznih delih mednarodnih standardov. Vključeni proizvajalci dokazujejo kakovost pelet s tem znakom. Glavni namen podpornega sistema in tržne znamke je vzpostaviti učinkovit sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti v proizvodnem procesu z minimalnimi stroški in minimalnim obsegom birokracije. Tržna znamka S4Q bo manjšim proizvajalcem omogočala vstop na trg, ki dandanes zahteva določen in konstanten nivo kakovosti pelet. Več o vsebini na prosto dostopnem spletnem naslovu http://www.s4q.si/.
Na spletni strani http://www.peleti-ceneje.si/ lahko najdete uporabne informacije s področja lesnih pelet. Na strani lahko najdete tudi seznam ponudnikov lesnih pelet ter tudi seznam odkupovalcev pelet.
Vsebine portala so:
 • Priročnik za ugotavljanje vzrokov poškodb drevja, ki vsebuje opise povzročiteljev, njihovo biologijo, razširjenost, slikovno gradivo, slovar strokovnih pojmov in drugo.
 • Novice iz varstva, kjer so predstavljeni aktualni problemi v varstvu gozdov.
 • Dogodki.
 • Gradivo (izobraževalno gradivo, letna poročila, sanitarni posek, predpisi,…).
 • Napovedi (dnevne, kratkoročne in dolgoročne napovedi pojava škodljivih dejavnikov za gozd).
 • Koristne povezave (varstvo gozdov v Sloveniji in drugih državah, priročniki, imena organizmov).
 • Kontakti s seznamom oseb za področje varstva gozdov v Sloveniji.
Spletni portal je prosto dostopen na strani http://www.zdravgozd.si/.

Sofinanciranje